G-ZT7P5HLQSQ
06-48178161 info@aai-kracht.nl

Algemene voorwaarden

Algemeen

AAI-kracht is opgericht door Sandra Zouteriks gevestigd te Vleuten en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:  80352219
AAI-kracht richt zich op het coachen van kind en jeugd (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het begeleiden van gezinnen die een therapiehond (nodig) hebben.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met AAI-kracht en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

AAI-kracht is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching- of begeleiding sessies.
Het coaching proces wordt altijd besproken met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt (hierna te noemen: de ouders). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met de cliënt.
Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder. AAI-kracht streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden.

Coaching en toestemming

Volgens de wettelijke regelgeving “toestemming” dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden met een coaching traject bij kinderen onder de 16 jaar
De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. AAI-kracht kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De coaching sessie is altijd alleen met het kind. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor ouders om te zien of te horen wat uw kind heeft gedaan. Coaching vindt plaats in de woonomgeving van de cliënt of op de vaste locatie van AAI-kracht. De groepstrainingen vinden plaats op de vaste locatie van AAI-kracht of op een nader overeen te komen locatie.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt besproken.

Werken met honden

AAI-kracht zet bij de coaching honden in. De honden waarmee gewerkt wordt zijn op hun geschiktheid geëvalueerd. Tijdens de coaching is alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een klein incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden. In uitzonderingsgevallen zal gewerkt worden met een hond die door de cliënt wordt ingebracht. Is dat het geval, zal AAI-kracht tijdens de eerste sessie de geschiktheid van de hond bepalen. Blijkt een hond niet geschikt voor de geplande activiteiten, dan zal gewerkt worden met honden die door AAI-kracht  worden ingebracht.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

De coaching en begeleiding van AAI-kracht  vindt slechts op afspraak plaats. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt een no-show tarief in rekening gebracht gelijk aan de kosten van een sessie. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan AAI-kracht voor de oorspronkelijke afspraak een no-show tarief in rekening brengen. Dit no-show tarief bedraagt maximaal de kosten van een sessie. AAI-kracht behoudt zich het recht voor de coaching afspraak te annuleren bij ziekte van de coach of de hond. Ook bij te warme temperatuur of extreme kou kan AAI-kracht de afspraak annuleren. In deze gevallen wordt in overleg een vervangende afspraak gemaakt. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, per e-mail of telefoon. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van AAI-kracht. Tenzij anders vermeld zijn de tarieven inclusief BTW en exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de diensten van AAI-kracht vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 85 KNAB 0503399469 t.n.v. AAI-kracht te Vleuten. Betaling dient te gebeuren binnen 14 werkdagen na ontvangst van de nota.
Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.
AAI-kracht  is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet vergoeden van de nota(‘s) door bijvoorbeeld Zorgverzekeraars of Zorgkantoor. Vraagt u zelf vooraf goed na of de hulpverlening door AAI-kracht  in uw geval voor vergoeding in aanmerking komt.

Aansprakelijkheid

Het advies van AAI-kracht  is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. AAI-kracht  is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door AAI-kracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AAI-kracht. AAI-kracht  kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van de cliënt, kan AAI-kracht school of andere belanghebbenden bezoeken voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

AAI-kracht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is AAI-kracht bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AAI-kracht kan worden gevergd.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Aai-kracht behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de behandelovereenkomst in rekening te brengen.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op AAI-kracht.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sandra Zouteriks.